کلاسهای فشرده ترکی استانبولی تومر (TÖMER)

شروع کلاسهای فشرده ترکی استانبولی (TÖMER) از هفته دوم اردیبهشت ماه

کلاسهای فوق 3 ماهه بوده و برای آماده سازی دانشجویان به آزمون TÖMER دانشگاه آتا تورک ارزروم در تیر ماه میباشد

دانشجویان برای تکمیل فرم مربوطه و با در دست داشتن 1 قطعه عکس و کپی شناسنامه میتوانند به آموزشگاه مراجعه فرمایند.

Supply 2014. Design by rasam web.