درباره امتحانات YÖS ترکیه

آزمونی است که دانشجویانی که قصد تحصيل درمقاطع لیسانس در دانشگاه های ترکیه را دارند بایستی در آن شرکت کنند ونتیجه ی این آزمون برای تمامی دانشگاه ها ی ترکیه مورد قبول می باشد.
این آزمون تا سال 2010 به صورت سراسری توسط سازمان سنجش کشورترکیه برگزار می شد اما از سال 2012 براساس مقررات تصویب شده در نظام آموزشی ترکیه هر دانشگاه به صورت مستقل این آزمون را برگزار می کند. دانشجویانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند ابتدا بایستی دانشگاه مورد نظر خود را تعیین کرده وسپس تاریخ و نحوه ثبت نام را از تعقیب نموده ودر آزمون شرکت نمایند.
آزمونی که از طریق سازمان سنجش تا قبل از سال 2010 برگزار می شد شامل 80 سوال بود که از این تعداد 45 سوال تست هوش30،  سوال ریاضی و 5 سوال هندسه بود. بعداز آن که برگزاری این آزمون به عهده ی خود دانشگاه ها گذاشته شد تعداد سوالات و بارم بندی سوالات نیز از شرایط هر دانشگاه تغییر یافت  به طوریکه در سال 2011 بعضی از دانشگاهها تنها ریاضیات و هندسه و یا فقط تست هوش را در سوالات آوردند.
شرایط متقاضیان شرکت در این آزمون:
1- متقاضیان باید دانش آموز سال آخر دبیرستان یا فارغ التحصیل دبیرستان یا پیش دانشگاهی باشند.
2- متقاضیان باید جزء اتباع خارجی باشند.
3- اتباع جمهوری ترکیه یا جمهوری ترک قبرس شمالی که دوره دبیرستان را به طور کامل در خارج از کشورهای فوق به اتمام رسانده باشند حق برخورداری از این قانون را دارا می باشند.
آزمون يوس (YÖS) جهت ورود به دانشگاههاي ترÙƒيه براي دانشجويان تبعه خارجي از مقطع ديپلم برگزار مي گردد.اين آزمون از سال 2010 به بعد توسط هر دانشگاه معتبر ترÙƒيه به صورت مجزا ساليانه يÙƒ بار در ترکیه برگزار مي گردد.
آزمون YÖS در اغلب دانشگاههاي ترÙƒيه مشتمل بر دروس رياضي و هوش مي باشد.

 

Supply 2014. Design by rasam web.