ترم جدید کلاسهای ترکی استانبولی تومر-TÖMER تیرماه

شروع ثبت نام کلاسهای ترکی استانبولی تومر تیرماه

روزهای زوج از ساعت 7:30 الی 9 عصر

جلسات 1:30 ساعته

طول دوره 5 ماه

شروع کلاسهای از اول تیرماه

Supply 2014. Design by rasam web.