ظرفیت پذیرش دانشگاه آتاتورک ارزروم در کلیه رشته ها مشخص شد

ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه ارزروم در رشته های فنی-پزشکی-انسانی مشخص شد

مدارک و تاریخ ارسال  و نحوه پذیرش دانشجویان خارجی به شرح زیر است.

BAÅžVURU Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° BELGELER

1) Bir adet fotoÄŸraf (4,5x6 cm ebatında)

2) Yüksek lisans için Lisans,  Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi ile lisans ve yüksek lisans not dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,

3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) YükseköÄŸretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduÄŸu lisans ve yüksek lisans öÄŸretim kurumunun YükseköÄŸretim Kurulunca tanındığına dair belge.

 

 

BAÅžVURU Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° KOÅžULLAR

1) Aday, müracaat tarihleri içerisinde, internet ortamında ÖÄŸrenci Bilgi Sisteminde (http://obs.atauni.edu.tr/Kayit/LisansustuKayit/OnBilgi.aspx) yer alan formları doldurup baÅŸvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri ilgili enstitüye iletildikten sonra baÅŸvuru iÅŸlemi enstitü tarafından onaylanır. BaÅŸvurusunu yapan yabancı uyruklu adaylar, evraklarını ÅŸahsen teslim edecekler veya e-posta yoluyla eksiksiz olarak göndereceklerdir.  Evrakların eksik olması halinde baÅŸvuru deÄŸerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) Aday, baÅŸvuru iÅŸlemi onaylandıktan sonra kullanıcı adı ve ÅŸifresiyle ÖÄŸrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriÅŸ yaparak tercih ekranından tercihlerini yapmalıdır. Tercih iÅŸlemini yapmayan/tamamlamayan öÄŸrencilerin baÅŸvuruları deÄŸerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Yükseklisans programlarına baÅŸvuran adaylar, baÅŸvuru ÅŸartlarını saÄŸladığı programlardan 3 (Güzel Sanatlar Fakültesi öÄŸrenci adayları 1) tercih yapacaklardır. ÖÄŸrenciler, tercih sırası dikkate alınarak tek bir yükseklisans programına yerleÅŸtirilirler. Birinci yerleÅŸtirmeden sonra kayıt hakkı kazanan adaylara ait sıralama listesi  Üniversite web sayfasından ilan edilir.

4) Doktora programlarına baÅŸvuracak adayların, ana dilleri dışındaki (Ä°ngilizce, Almanca, Fransızca, Ä°talyanca, Ä°spanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça ) dillerinin birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

5) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına müracaat edecek öÄŸrenci adayları 2 tercih yapabileceklerdir.

6) Yabancı uyruklu öÄŸrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı ÅŸartı aranmaz.

7) Kayıtlar, öÄŸrenciler tarafından bizzat, ilgili enstitü müdürlüklerince belirtilen tarihlerde  yaptırılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Adaylar, baÅŸvuru sırasında istenen belgeleri kesin kayıt sırasında ilgili enstitü müdürlüÄŸüne teslim etmek zorundadırlar.

8) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiÄŸi programlardan birine yerleÅŸtirildiÄŸi halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiÅŸ sayılırlar. Bu durumdaki öÄŸrenciler yedekler için yapılacak yerleÅŸtirmeye de dâhil edilmezler.

 

 

BAÅžVURULARIN DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMESÄ°

1) Not döküm belgelerindeki dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları  YÖK’ün not dönüÅŸüm tablosuna göre belirlenir.

2) Yüksek lisans baÅŸvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u deÄŸerlendirmeye alınır.

3) Doktora baÅŸvurularında yüksek lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u  deÄŸerlendirmeye alınır.

4) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan baÅŸlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleÅŸtirilir.

5) Türkçe Dil Sınavı, Üniversite Dil EÄŸitimi Uygulama ve AraÅŸtırma Merkezi (DÄ°LMER) veya enstitü yönetim kurulunun belirlediÄŸi üç kiÅŸilik jüri tarafından yapılır. Bu sınavdan baÅŸarılı sayılmak ve derslere baÅŸlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak ÅŸarttır.

6) Sınavda baÅŸarısız olan öÄŸrenciler, DÄ°LMER tarafından verilen Türkçe eÄŸitimine devam ederler veya  kendi olanakları ile Türkçe öÄŸrenmek için bir yıl izinli sayılırlar.

7) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe baÅŸarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar.

8) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öÄŸrencilerin mezun oldukları Yüksek ÖÄŸretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliÄŸi veya tanınırlığı kabul edilmiÅŸ ise asıl kayıtları, eÄŸer denkliÄŸi veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öÄŸrencilik iÅŸlemleri baÅŸlatılır. Geçici kayıtları yapılan öÄŸrencilerin mezun oldukları Yüksek ÖÄŸretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliÄŸi ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile iliÅŸkileri kesilir.

 

Kesin Kayıt Evrakı

1) Dört adet fotoÄŸraf (4,5 x 6 cm ebadında)

2) Yüksek Lisans için lisans, doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi, lisans ve yüksek lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri (Çeviri onaylarının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir),

3)  “ÖÄŸrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri,

4) Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan sonra),

5) ÖÄŸrenim Gideri dekontu (Pasaport numarası ile Vakıfbank'ın herhangi bir ÅŸubesinden Kurum Tahsilatları Ä°ÅŸlemleri olarak yatırabilirler),     

6)  Yabancı Uyruklu öÄŸrenciler, talepleri halinde 2014-2015 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel SaÄŸlık Sigorta Pirim Ücretini T.C. Ziraat Bankası’nın 34897678-5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7) Kayıt yaptıran öÄŸrenciler, geçici Yabancı Uyruklu VatandaÅŸ T.C. numarasını enstitüye bildirmek zorundadırlar.

 با تشکر از جناب آقای آقازاده

Supply 2014. Design by rasam web.