برنامه هفتگی کلاسی دانش اموزان زبان انگلیسی

شنبه - چهار شنبه :

ساعت 4:00 الی 5:30  : pocket 1B - Hip 6 C  - Hip 5  

ساعت 5:45  الی 7:15  : Pocket 3 A  - Pocket 2 A  - Hip 4 B  - SEC 4  

ساعت 7:30  الی 9:00  : Pocket 3 B  - Hip 3 A  - SEC j 6 

 

یکشنبه - سه شنبه :

ساعت 4:00  الی 5:30  : (Hip 1 B  - SEC 13 ( 403

ساعت 5:45  الی 7:15  : Hip 1 B  -SEC 7 (301)  - passage  2 B 

ساعت 7:30 الی 9:00  : Tiny 1B  - Hip 1A  

 

دوشنبه - پنجشنبه :

ساعت 4:00 الی  5:30  : SEC j3  - Hip 4 B

ساعت 5:45  الی 7:15  : (SEC j6  - SEC 3 (103

ساعت  7:30 الی 9:00  : (SEC 10 (401

 

Supply 2014. Design by rasam web.