جناب آقای خلیلی :مدیر عامل موسسه شکوه نوین

جناب آقای خلیلی

مدیر عامل موسسه شکوه نوین

انتصاب جنابعالیبه عنوان ریاست شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزش غیر دولتی استان

که ثمره سالها تلاش و همت شما میباشد موجب مباهات گردید

امیدواراست در کلیه مراحل کاری همواره شاهد پیشرفت جنابعالی و موسسه باشیم

 

                                                                                               از طرف کادر اداری و اساتید موسسه

Supply 2014. Design by rasam web.