شروع کلاسهای تومر آبان ماه

کلاسهای تومر آبان ماه از هفته اینده 19آبان ماه شروع خواهد شد

کلاسها هفته ای 2 جلسه 1ساعت و نیم بوده و 5ماه طول خواهد کشید

کلاسهای مکالمه نیز به همراه کلاسهای تومر هفته ای 1 جلسه برگزار خواهد شد

Supply 2014. Design by rasam web.