کلاسهای ترکی استانبولی تومر اذرماه

شروع ترم آذرماه کلاسهای ترکی استانبولی تومر

از نیمه دوم اذرماه 

کلاسها 3جلسه در هفته بوده و طول دوره 5 ماه میباشد

Supply 2014. Design by rasam web.