آزمون تومر در تبریز (4 دی ماه)

برگزاری آزمون تومر دانشگاه آتاتورک ارزروم در تبریز  4 دی ماه

همراه با 3 سری امتحانات ازمایشی 

Supply 2014. Design by rasam web.