کلاسهای آلس -ALES

کلاسهای امادگی برای امتحانات آلس اردیبهشت ماه

کلاسهای saysal 

همراه با تستهای استاندارد دانشگاههای ترکیه

دوره 2 ماهه 

شروع دوره 4شنبه 5 اسفند ماه

Supply 2014. Design by rasam web.