شرایط استثنایی رشته های دندان-دارو -پزشکی در دانشگاه قبرس

شرایط خاص و بدون ازمون برای رشته های پزشکی - دندان-دارو با مدارک مورد تایید و بدون ارزیابی در ایران

این مدارک همزمان از 2 دانشگاه ایران و قبرس صادر خواهد شد و نیاز به ارزیابی وزارت علوم و بهداشت نخواهد بود

حهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با موسسه در ارتباط باشید

Supply 2014. Design by rasam web.