امتحانات آزمایشی تومر برای دانشجویان دوره های تومر

امتحانات ازمایشی تومر برای دانشجویان دوره های تومر در هفته اول مهرماه برگزار خواهد شد

امتحانات به صورت کتبی و مکالمه و شنیداری خواهد بود

 

Supply 2014. Design by rasam web.