کلاسهای فشرده و تضمینی آلس ALES

شروع کلاسهای فشرده و تضمینی آلس

با تدریس استاد هوش و ریاضی کشور ترکیه

به همراه کمپ های امتحانات الس در ترکیه (1هفته مانده به امتحان)

Supply 2014. Design by rasam web.