کلاسهای رفع اشکال یوس YOS

این دوره شامل کلاسهای رفع اشکال و تست زنی میباشد

در این دوره 1200 سوال و تست حل خواهد شد

این دوره 7 روزه بوده و در انکارا برگزار خواهد شد

Supply 2014. Design by rasam web.