امتحانات آزمایشی YOS-SAT-YDS در تبریز

امتحانات ازمایشی شامل YÖS*SAT*YDSمیباشد

امتحانات استاندارد بوده و همزمان در کشورهای ترکیه - اذربایجان و بلغارستان برگزار خواهد شد

امتحانات توسط اساتید دانشکاههای ترکیه برگزار شده و بعد از اعلام نتایج(9روز بعد از امتحان) سی دی حل سوالات و نکات تستی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت

Supply 2014. Design by rasam web.