امتحان یوس دانشگاه استانبول

دانشگاه استانبول امتحان یوس سال 2017 را در 5زبان مختلف :ترکی استانبولی-انگلیسی-عربی-روسی و فرانسه در شهر تبریز و تهران برگزار خواهد کرد

Supply 2014. Design by rasam web.