ثبت نام امتحان یوس دانشگاه استانبول

شروع ثبت نام امتحان یوس دانشگاه استانبول

امتحان دانشگاه استانبول در تبریز و تهران در زبانهای ترکی-انگلیسی – عزبی –روسی و فرانسه برگزار خواهد شد

Supply 2014. Design by rasam web.