تقسیط شهریه های پزشکی و دندان در دانشگاههای ترکیه

شهریه رشته های پزشکی و دندان در ترکیه اقساط بندی میشود

دانشجویان برای کسب اظلاعات بیشتر میتوانند به اموزشگاه مراجعه فرمایند.

Supply 2014. Design by rasam web.