شروع کلاسهای فشرده و تخصصی یوس YÖS

شروع کلاسهای تخصصی یوس برای امتحانات ورودی دانشگاههای ترکیه

کلاسهای امادگی برای ورودی دانشگاهها برای رشته های پزشکی-دارو و دندان

Supply 2014. Design by rasam web.