شروع ثبت نام برای امتحانات یوس ترکیه

شروع ثبت نام امتحانات دانشگاههای ترکیه برای ازمون یوس

اکثر دانشگاهها شروع به ثبت نام ازمون یوس کرده اند.

شروع ثبت نام تمام دانشگاههای ترکیه از طریق اموزشگاه

Supply 2014. Design by rasam web.