شروع پذیرش رشته های پزشکی و دندان در دانشگاههای خصوصی ترکیه

پذیرش در دانشگاههای ترکیه

رشته های پزشکی و دندان

با بورس 20درصد

شهر استانبول

Supply 2014. Design by rasam web.